© Collection Weisman Art Museum, Minneapolis ; Eduardo Kac